Το Έργο

Αντικείμενο του Έργου

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση χαρακτηρίζεται από την ευρεία και με εστιασμένη σχεδίαση για την κάθε περίπτωση εφαρμογή τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής στη βιομηχανία. Τα συστήματα παραγωγής που έχουν ήδη την τεχνολογία υπολογιστών επεκτείνονται με σύνδεση δικτύου έχουν ψηφιακό αποτύπωμα στο Διαδίκτυο έτσι ώστε να ‘μιλούν’ μεταξύ τους. Στην εγχώρια αγορά, δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα, που να καλύπτει ένα σύνολο βασικών εφαρμογών, για την επιτήρηση των Μέσων και της Διαδικασίας της παραγωγής μιας επιχείρησης, που θα διαχειρίζεται όλον τον όγκο της πληροφορίας. Αυτό συνεπάγεται ότι, ούτε η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι αποτελεσματική και ασφαλής για τη διοίκηση αλλά ούτε δημιουργούνται προϋποθέσεις αποδοτικότερης παραγωγής ή/και μείωσης του κόστους αυτής.

Ergo2

Προσπαθώντας να καλύψει το κενό αυτό, η SEEMS έχει αναπτύξει την εταιρική Λύση aRTi-D, μια ολοκληρωμένη και υψηλά καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα (υλισμικού και λογισμικού), βασισμένη σε τεχνολογίες Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙΙοΤ) και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), για την υποστήριξη της Μετάβασης των μεταποιητικών βιομηχανιών στον ΨΜ. Με βάση την εμπειρία, τις τάσεις που διαμορφώνονται στην ευρύτερη αγορά με την επέλαση της ψηφιακής τεχνολογίας, το υψηλό ενδιαφέρον των μεταποιητικών βιομηχανιών να εκσυγχρονισθούν για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, το παρόν έργο σκοπό έχει την ανάπτυξη δύο νέων σημαντικών συστημάτων διευρύνοντας τη λειτουργικότητα, που ήδη παρέχει η SEEMS σήμερα μέσω της Λύσης aRTi-D. Αυτό θα επιτευχθεί με τη σχεδίαση και ανάπτυξη: Συστήματος αυτομάτου ελέγχου ποιότητας προϊόντος και Συστήματος ελέγχου ποιότητας αέρα του εσωτερικού χώρου παραγωγής.

Η προτεινόμενη επένδυση θα υποστηρίξει σημαντικά την δυναμικότερη είσοδο στην αγορά μιας σύγχρονης Ψηφιακής Λύσης, η οποία διασφαλίζει την υγεία των εργαζομένων, απλοποιεί τη διαδικασία αυτομάτου ποιοτικού ελέγχου και γενικότερα εκσυγχρονίζει τον τρόπο λειτουργίας της Βιομηχανίας, αυξάνοντας την αποδοτικότητά της, μειώνοντας τα κόστη της και δημιουργώντας προοπτικές εξωστρέφειας με κύριο όπλο την ανταγωνιστικότητα.